Zaštita od požara


Zaštita od požara

Upravljamo provodeći politiku kvalitete i pridržavajući se svih važećih normi na ovom području.

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Ova mjerenja propisana su čl. 38., st. 2. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.), a prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) obvezno je obaviti navedena mjerenja svake 4 godine

PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Na osnovi Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.) obavljamo: – mjerenje otpora uzemljenja sa shemom mjernih mjesta – izradu revizijske knjige za gromobranske instalacije.

PREGLED I ISPITIVANJE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTRICITETA

Na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list, br. 62/73.), te prema Preporukama za zaštitu od statičkog elektriciteta Saveza elektrotehničkih inženjera i tehničara Hrvatske korisnici su obvezni ispitati sredstva (pumpne rezervoare i sl.) svakih 6 mjeseci.

ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Na osnovi članka 40. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnog sustava zaštite od požara (N.N., br. 44/12.), a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) obavljamo: – ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže – izradu sheme hidrantske mreže – ispitivanje funkcionalnosti stabilnih instalacija za gašenje požara – ispitivanje instalacija i uređaja za dojavu požara – projektiranje, izvedbu i ispitivanje protupanične rasvjete.

IZRADA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA, PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA I PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA

Na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.), Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N., br. 51/12.), Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94., 110/05. i 28/10.), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.) obavljamo – izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – izradu plana zaštite od požara – izradu pravilnika o zaštiti od požara.

PROPISI, PRIRUČNICI, KONTROLNE KNJIGE ITD.

Našu ponudu možete dobiti na upit – Knjiga održavanja vatrodojavnog sustava (kontrolna knjiga) – Revizijska knjiga sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama – Dnevnik loženja u kotlovnici – Kontrolna knjiga statičkog elektriciteta – priručnike-u skladu Vaših potreba.

ZNAKOVI SIGURNOSTI

Znakove sigurnosti iz područja zaštite od požara (i drugih) možete dobiti na upit.

OSPOSOBLJAVANJE ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

Informacije o obveznom osposobljavanju zaposlenika možete dobiti na upit.